Zákon o cyklozónách: vinen je vždy řidič, chodci musí na chodníku uhýbat

Zákon o cyklozónách: vinen je vždy řidič, chodci musí na chodníku uhýbat

Poslanecká sněmovna má projednávat návrh zákona, který umožní zřizovat tzv. cyklistické zóny. V nich by se cyklisté de facto stali nadřazenými účastníky provozu s téměř absolutními právy, upozorňuje spolek Mobilita 2014.

Na příští schůzi Poslanecké sněmovny budou poslanci projednávat návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., který dává obcím mimo jiné pravomoc zřizovat takzvané cyklistické zóny. V takových zónách by uživatelé jízdních kol mohli využívat celou šířku vozovky a měli by zajištěny i další výhody.

Hospodářský výbor sněmovny doporučil poslancům novelu (resp. pozměňovací návrh) schválit. Občané ale upozorňují na některé problematické aspekty návrhu. „V bodě 20 návrhu se schovává zajímavý chyták,“ říká Petr Jaroš, místopředseda spolku Mobilita 2014

V bodě, který Jaroš zmiňuje, je uvedeno následující: 

㤠40
(1) Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně ostatní ustanovení tohoto zákona.
(2) Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně.“.“.

„V podstatě to znamená, že pokud by obec například vyhláškou povolila jízdu na kole po chodníku, byli by chodci povinni cyklistům uhýbat a nesměli by jim překážet v jízdě. Třeba na plném chodíku by se chodci museli dokonce před kolem rozestupovat,“ popisuje Jaroš úskalí návrhu zákona. 

To ale není jediný problém, možná dokonce ani ten největší – přinejmenším z hlediska řidičů.

Narazí do vás opilý cyklista? Jste (spolu)vinen

Petr Jaroš vysvětluje, že za jakoukoli nehodu mezi jízdním kolem a motorovým vozidlem by podle zákona bez ohledu na faktické zavinění nesl odpovědnost vždy řidič: „Právně sporná bude situace, kdy v takové zóně cyklista z jakéhokoli důvodu (nezvládnutí vozidla, alkohol…) narazí do motorového vozidla. Za takovou nehodu bude podle našeho názoru vždy spoluzodpovědný řidič, zejména pokud v okamžiku srážky vozidlo nestálo.“ 

Novela zákona také neobsahuje žádné upřesňující podmínky pro zřizování cyklistických zón, například nutnost stanovení objízdné trasy (podobně jako je tomu v případě nízkoemisních zón). Dále nestanovuje žádné sankce pro cyklisty, kteří by se rozhodli porušit odstavec 5 paragrafu 39a (viz box) a neumožnit jízdu motorovému vozidlu, například jeho záměrným blokováním.

Sdružení Mobilita 2014 se proto chce obrátit na poslance dopisem, ve kterém je na problematická ustanovení novely zákona upozorní. 

Jak návrh zákona definuje cyklistickou zónu

Bod 19 sněmovního tisku 471 obsahuje následující ustanovení:

§ 39a
(1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“ a konec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“.
(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.
(3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.
(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.

„Současnou úpravu obsaženou v § 39 zákona č. 361/2000 Sb. pokládáme za zcela dostatečnou, protože cyklistická doprava se podílí na dělbě dopravní práce pouhými 1-1,5 %. Domníváme se, že tento návrh je snahou institucionalizovat snahy výrazně menšinových aktivistických skupin a lobby kolem cyklistických dopravních staveb, přičemž nereprezentuje potřeby a zájmy většinových uživatelů veřejných komunikací,“ stojí mimo jiné v dopisu.

Spolek upozorňuje občany, kteří s návrhem novely nesouhlasí, že se mohou obrátit na své poslance a vyjádřit nesouhlas přímo – stejně jako u jakéhokoli jiného zákona.

Pozměňovací návrh bude projednáván jako tisk 471/2 ve druhém čtení na schůzi Sněmovny, která pokračuje 20. října.


Kompletní text dopisu hnutí Mobilita 2014 poslancům

„Vážený pane poslanče,
dovolte nám, abychom Vás krátce seznámili s některými možnými dopady novely zákona č. 361/2000 Sb., zejména tzv. Cyklobalíčku, který Vám byl předložen v podobě pozměňovacího návrhu jako tisk 471/2 a který bude projednáván ve druhém čtení na příští schůzi Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.
Musíme poukázat na některé možné dopady tohoto návrhu:

  • Novela zákona dá obcím pravomoc vytyčovat tzv. cyklistické zóny, ve kterých zákon stanovuje výraznou preferenci cyklistů. Zákon však neobsahuje žádné upřesňující podmínky pro zřizování těchto cyklozón, jako je například nutnost existence objízdné trasy podobně jako u nízkoemisních zón.
  • Ustanovení § 39a odst. 4 povede v praxi k tomu, že veškerá vina za dopravní nehody v cyklozóně bude přenášena na řidiče, který bude nést přinejmenším spoluvinu i za nehody, které vznikly v důsledku nezvládnutí jízdy cyklistou, nekázně nebo požití alkoholu na straně cyklisty. V této souvislosti poukazujeme na trend rostoucího počtu nehod zaviněných cyklisty.
  • Zejména sporné je pak ustanovení § 40 odst. 2, který legalizuje jízdu cyklisty na chodníku. Tím je porušen princip, že zákon by měl vždy stát na straně slabšího a hůře chráněného účastníka silničního provozu. Cyklista má pouze povinnost chodce neohrozit, ale může jej omezit („omezit“ a „ohrozit“ jsou v tomto případě zákonem přesně vymezené pojmy), tedy například donutit jej zastavit nebo vyhnout se. V praxi by to vedlo například tomu, že by se chodci museli uhýbat na chodníku cyklistům a na frekventovaných chodnících by se museli před cyklistou rozestupovat.

Současnou úpravu obsaženou v § 39 zákona č. 361/2000 Sb. pokládáme za dostatečnou a takto výraznou preferenci cyklistů nepokládáme za přiměřenou, protože cyklistická doprava se podílí na dělbě dopravní práce pouhými 1-1,5%. Domníváme se, že tento návrh je snahou institucionalizovat snahy nepočetných aktivistických skupin a lobby kolem cyklistických dopravních staveb, přičemž nereprezentuje potřeby a zájmy většinových uživatelů veřejných komunikací.

Žádáme Vás proto, abyste podporu tohoto pozměňovacího návrhu pečlivě uvážil.“

Doporučujeme

Články odjinud