Praha – hlavní město bezpečnosti silničního provozu

Bylo tomu tak jen na chvilku, v okamžicích mezinárodní konference CEMT. Ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi jsou následky nehod u nás nadmíru závažné. Proto stojí za to se poučit jinde. Tak, jak to jednotlivé země na konferenci prezentovaly.
Praha – hlavní město bezpečnosti silničního provozu
Švédsko patří v současnosti k zemím s nejvyšším pokrokem dosaženým na poli bezpečnosti provozu. Před pěti lety přijal švédský parlament zákon o bezpečnosti sil. provozu založený na myšlence tzv. nulové vize. Ta je založena na etickém principu, který říká, že není absolutně přijatelné, že lidé mohou být zabiti nebo vážně zraněni, pokud se pohybují uvnitř silničního dopravního systému. Myšlenka je rozvinuta do vysoce pragmatických a vědeckých strategií, které představují výzvu v tradičním pohledu na bezpečnost provozu. Dlouhodobý cíl je: nikdo nebude zabit ani vážně zraněn ve švédském dopravním systému. Další myšlenka této filozofie vychází z toho, že celá silniční doprava je vnímána jako ucelený systém, za jehož bezpečnost jsou v konečném důsledku odpovědní tvůrci (projektanti systému). Jde o velmi propracovanou a detailní koncepci, která se stala vzorem podobných programů.

Vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu je v celé Skandinávii celoživotní proces, který se vyznačuje systematičností, kombinovaným užitím různých opatření a distribučních a komunikačních kanálů. Důležitou úlohu hraje podpora všech uživatelů a postupný přechod od teorie do praxe. Důraz je kladen na vzdělávání, výchovu, kampaně a informace.

Ke švédské "vizi nula" se aktivně hlásí Finsko. Program EURODriving je silně zaměřen na aspekty ochrany životního prostředí ve vztahu k dopravnímu systému. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je snižování emisí CO2 a do hloubky je rozpracován systém efektivního využívání vozidel opět s cílem nadměrně nezatěžovat životní prostředí. V této souvislosti jsou zde rozvedeny finské zkušenosti z ovlivňováním účastníků silničního provozu v duchu cílů uvedeného programu. Především jde o systematické působení výchovných a mediálních kampaní.

V současné francouzské legislativě a praxi je dopravní výchova multidisciplinární - nejde pouze o otázku školních osnov. Národní vzdělávání má vést k úctě k zákonu, ke svým vlastním omezením a k omezením druhých a k úctě k ostatním. Vládním cílem je dlouhodobě uznávaný princip potřeby kontinuálního vzdělávání. Vládní návrhy jsou zacíleny na dosažení dlouhodobé dopravní výchovy. Ve Francii je dopravní výchova povinnou součástí školního rozvrhu a osnov žáků základních a nižších středních škol. Žáci na nižší střední škole skládají povinnou zkoušku na konci druhého a posledního roku před získáním certifikátu. Ten je podmínkou pro jejich zařazení pro výcvik k řízení mopedu a finální roční certifikát pro získání řidičského oprávnění. Velká pozornost je také věnována přípravě a soustavnému vzdělávání učitelů a zapojení rodičů do tohoto procesu vzdělávání.

Zkušenosti z Velké Británie jsou založeny na získání silné podpory veřejnosti. Byla uplatněna metoda „cukru a biče“ v oblasti výchovy a prosazování zákonů a předpisů. Jedno tedy nelze oddělovat od druhého. Probíhá řada kampaní pod společným názvem - Mysli! (Think!) Témata: bezpečnostní pásy, alkohol, rychlost a bezpečnost dětí v silničním provozu. Veřejnost je informována pomocí plakátů, letáků, televizních šotů zaměřených na danou problematiku. Jejich roční finanční objem na kampaně činí 12 mil. liber!!! Důležité jsou i postihy - např. opilý řidič je předveden před soud max. do 48 hodin po nehodě! Společnost naprosto netoleruje alkohol za volantem - je to kvalifikováno jako protispolečenské chování.

Pomáhá rovněž publikování vážných a typických případů nehod a porušení zákona v této oblasti - to vše má synergický efekt k pozitivnímu ovlivnění a podpoře veřejnosti.

Německý příspěvek byl zaměřen na vědecké analýzy lidské psychologie a vzorců chování. Následovaly úvahy, jak toto chování ovlivnit ve smyslu ztotožnění se s pravidly bezpečného a odpovědného chování v dopravním systému. Hodně pozornosti bylo věnováno firemní kultuře a přístupům k dané problematice, tedy profesionálnímu sektoru. Vzhledem k silnému vnímání individuálních svobod a zájmů, které jsou hnací silou západní civilizace, ale které jsou v realitě dneška v rozporu s některými zájmy téže společnosti na poli všeobecné kultury bezpečnosti v dopravě, je nutné volit cesty, které by veřejnost mohla akceptovat a nevnímala je jako trend k omezování svobod a nastolení jakési totalitní organizace. Byly zde popsány motivační programy ve firmách, bonusy materiální i nemateriální povahy, např. finanční odměny řidičům za určité období bez zaviněné nehody, certifikace vozidel a výrobků firem, které se ztotožňují s filozofií bezpečnosti a sami ji vyžadují od svých obchodních partnerů apod. I zde byla konstatována nutnost akceptovat doporučení a směrnice na nadnárodní úrovni - EU, úzká provázanost a koordinovaný postup národních vlád a všech elementů aktivních v procesu a systému dopravy.

Přestože v Holandsku jsou výsledky dosažené v oblasti bezpečnosti provozu velmi dobré, i v této zemi je tato problematika pociťována jako palčivá. V roce 1998 byl zde zahájen „Projekt kultury bezpečnosti“, který vychází ze základního předpokladu: má-li se opravdu dosáhnout zásadních pozitivních změn v této oblasti je nutno docílit změnu kultury chování a vnímání tohoto společenského problému. Významnými subjekty tohoto projektu jsou vláda a společnosti, působící v oblasti dopravy a přepravy. Jednou ze zásadních myšlenek je zde systém jakosti - dodavatelé v dopravním systému jsou hodnoceni podle toho, zda svými standardy splňují kritéria filozofie kulturní společnosti, celé úsilí je napřeno k tomu, aby pozitivní chování těchto subjektů bylo vnímáno jako jejich konkurenční výhoda, neméně významná, než klasická ekonomická kritéria, jako např. cena apod.

V oblasti bezpečnosti provozu evropských zemí jde o významné a zásadní posuny v kultuře chování a postojích celé společnosti. Většina programů a opatření vychází z vědecky ověřených vzorců lidského chování, které ve své podstatě je rizikové a proti dodržování systému pravidel a omezení. Současně je však veškeré úsilí zaměřeno na zásadní zvýšení úrovně akceptace žádoucích přístupů v oblasti bezpečnosti dopravy a docílení stavu, kdy každé jiné chování je vnímáno jako asociální a neakceptovatelné. Toto vše je podmíněno dosaženým stupněm vývoje etiky a morálky v daných zemích.

Velmi nutná je mezioborová spolupráce všech subjektů působících v dané oblasti. Doporučení a směrnice orgánů EU jsou respektovány a nadřazeny úzkým národním a lokálním zájmům. Velmi významná je i finanční podpora programům a opatřením v této oblasti. Jak vyplývá ze shrnutí všech citovaných příspěvků, zásadní zvýšení bezpečnosti v dopravě je dnes v zemích EU vnímáno jako jeden z prvořadých národních zájmů a podmínek udržitelného rozvoje. V řadě zemí se již uplatňují kritéria kvalitativní certifikace těch subjektů dopravního systému, které plně akceptují nové trendy vývoje myšlení v této oblasti. Zjednodušeně je lze přirovnat k dnes již naprosto běžné certifikaci výrobků a služeb.

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře

TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

Škoda Fabia edition R5

Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

včera | Miro Mihálik | 17 příspěvků
Minitest Mazda MX-5 RF: Řidičská bohyně s kovovou čepicí

Mazda MX-5 RF (minitest)

Není to zdaleka poprvé, co Mazda pro legendární roadster MX-5 nabízí alternativu s pevnou střechou. Aktuální generace na to jde dost odlišně než předchůdci.

12.  7.  2018 | Milan Lažanský | 21 příspěvků
TEST Lada Vesta SW Cross: Mnohem lepší, než by měla být!

Lada Vesta SW Cross

Přestože jsou vozy Lada na českých silnicích jako doma už celá desetiletí, potkat, nebo ještě lépe řídit nejnovější modely, není zase tak snadné. A víte co? Je to velká škoda…

10.  7.  2018 | Jan Mička | 207 příspěvků