Povinné ručení v roce 2005, úvod (téma, 1. část)

V první části tématu o povinném ručení zodpovíme nejčastěji kladené dotazy, vysvětlíme, na co se povinné ručení vztahuje a jak nás chrání, dozvíte se, co dělat v případě dopravní nehody či kam si vzít zelenou kartu. Nechybí ani přehled pojišťoven.
Povinné ručení v roce 2005, úvod (téma, 1. část)
Seznam kapitol
 1. Základní otázky a odpovědi, co dělat v případě nehody
 2. Zelená karta + přehled zemí, kontaktní údaje pojišťoven

Základní otázky a odpovědi

Co je to povinné ručení?

Je to pojištění, které nahrazuje zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Toto pojištění je povinen sjednat vlastník motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody, způsobené provozem vozidla.

Kdo je povinen pojištění sjednat?

Vlastník motocyklu, tříkolky nebo čtyřkolky, osobního automobilu, autobusu, nákladního automobilu, speciálního automobilu, tahače, přípojného vozidla, traktoru, pracovního stroje samojízdného, pracovního stroje přípojného, jednonápravového traktoru s přívěsem je povinen, chce-li provozovat své vozidlo na veřejně přístupné pozemní komunikaci. Pokud není vozidlo na odpovědnost pojištěno, nesmí být provozováno na veřejných komunikacích. Jinak je nutné sjednat pojistnou smlouvu, nestačí již pouze zaplatit pojistné.

Na co se pojištění vztahuje?

Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody, způsobené provozem vozidla.

Povinnost uhradit oprávněné nároky poškozeného, které zejména u závažnějších škod dosahují značných částek, by bez existence pojištění mnohdy na řadu let výrazně snížila životní úroveň toho, kdo je povinen škodu uhradit. Odpovědnost provozovatele motorového vozidla za škodu způsobenou provozem jeho vozidla je přitom odpovědností objektivní, tzn. vzniká bez zavinění a zpravidla se jí nelze zprostit.

Jakou způsobenou škodu pojišťovny uhradí?

 • na zdraví nebo usmrcením: bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, ztráta na důchodu, účelně vynaložené náklady na léčení, náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu;
 • věcné škody: skutečná škoda na věci včetně nákladů, spojených s jejím odstraňováním (např. odtah poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.),
 • škodu, která má povahu ušlého zisku;
 • účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení poškozeného při uplatňování jeho nároků na náhradu škody;
 • nákladů léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou;
 • nákladů právní ochrany pojištěného s limitem pojistného plnění 10.000 Kč, které zajišťujeme nad rámec zákonné povinnosti.

Co když způsobíte nehodu a nemáte povinné ručení?

Způsobenou škodu za vás uhradí Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu, která po vás uhrazenou částku bude vymáhat.

Je nutné, aby měl řidič u sebe kromě dokladu o pojištění i doklad o zaplacení povinného ručení, pro příklad kontroly Policie ČR?

Podle § 16 odst.1,písm.c) z. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění novely z. č. 47/2004 Sb. (dále jen zákon), se přestupku dopustí ten, kdo nepředloží při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie ČR „doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 500 Kč. Doklad o zaplacení povinného ručení není „dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“, požadovat jeho předložení při kontrole ze strany Policie ČR nemá oporu v platné právní úpravě.

Co dělat s vozidlem v případě smrti vlastníka vozidla nebo v případě zániku právnické osoby?

V případě smrti vlastníka vozidla vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění novely z. č. 47/2004 Sb. (dále jen zákon) jeho dědic, v případě více dědiců ten, který k tomu byl ostatními dědici pověřen. Pokud nebyl nikdo pověřen, pak tyto povinnosti vykonává soudem určený správce dědictví.

Jaké jsou sankce pro toho, kdo provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnost?

Fyzická  osoba, která provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti se dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 20 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku. Právnická osoba, která provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti se dopouští jiného správního deliktu, za který lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

Co dělat, pokud způsobíte nehodu v ČR?

 1. Poškozenému sdělte:
  • své jméno, příjmení a bydliště,
  • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla,
  • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy
  • státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena.
 2. S ostatními účastníky nehody vyplňte formulář o škodné události (je vhodné mít takový formulář k dispozici), jehož provedení se u jednotlivých pojistitelů může lišit, případně použijte formulář „evropský záznam dopravní nehody“. Pokud žádný takový formulář k dispozici nemáte, sepište pokud možno spolu s ostatními účastníky nehody písemný dokument, v němž uveďte všechny základní identifikační údaje k nehodě (datum, čas a místo nehody), k jejím účastníkům a k zúčastněným vozidlům a popište, jak k nehodě došlo a jaké škody a komu vznikly. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.
 3. V případě, že:
  • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
  • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 20 000 Kč,
  • hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby, neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR. Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady. 
 4. Pokud nedošlo při nehodě ke zranění nebo usmrcení a pokud vzniklá škoda nepřesahuje 20 000 Kč, nemusíte nehodu hlásit Policii ČR, jestliže se s ostatními účastníky nehody písemně dohodnete na zavinění. Za písemnou dohodu o zavinění lze považovat formulář o škodné události, pokud z jeho obsahu zavinění konkrétní osoby jednoznačně vyplývá a pokud je tento formulář také podepsán všemi osobami, jichž se dohoda o zavinění nehody týká.
 5. Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).
 6. Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
  • oznamte, že došlo ke škodné události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,
  • předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

Co dělat, když vás někdo poškodí v ČR?

 1. Zjistěte si od škůdce nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:
  • jeho jméno, příjmení a bydliště,
  • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
  • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena
  • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy
  • pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4) nebo hraničního pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.
 2. S ostatními účastníky nehody vyplňte formulář o škodné události (je vhodné mít takový formulář k dispozici), jehož provedení se u jednotlivých pojistitelů může lišit, případně použijte formulář „evropský záznam dopravní nehody“. Pokud žádný takový formulář k disposici nemáte, sepište pokud možno spolu s ostatními účastníky nehody písemný dokument, v němž uveďte všechny základní identifikační údaje k nehodě (datum, čas a místo nehody), k jejím účastníkům a k zúčastněným vozidlům a popište, jak k nehodě došlo a jaké škody a komu vznikly. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.
 3. V případě, že:
  • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
  • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí, nebo na jiných věcech částku 20 000 Kč,
  • hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby, neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR. Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady. 
 4. Pokud nedošlo při nehodě ke zranění nebo usmrcení a pokud vzniklá škoda nepřesahuje 20 000 Kč, nemusíte nehodu hlásit Policii ČR, jestliže se s ostatními účastníky nehody písemně dohodnete na zavinění. Za písemnou dohodu o zavinění lze považovat formulář o škodné události, pokud z jeho obsahu zavinění konkrétní osoby jednoznačně vyplývá a pokud je tento formulář také podepsán všemi osobami, jichž se dohoda o zavinění nehody týká.
 5. Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).
 6. Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.
 7. S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele škůdce, respektive na Českou kancelář pojistitelů, pokud jde o nárok na plnění z garančního fondu. Zde specifikujte, prokažte a doložte vám vzniklou škodu.
 8. Pokud se vám nepodařilo od škůdce zjistit údaje o pojistiteli škodícího vozidla, můžete pojistitele škodícího vozidla hledat v databázi České kanceláře pojistitelů buď pomocí internetu, nebo na tel. čísle +420 221 413 111. V případě telefonické komunikace nebo korespondence s ČKP uveďte vždy co nejvíce údajů o nehodě a o škodícím vozidle.
Následující kapitola
Seznam kapitol
 1. Základní otázky a odpovědi, co dělat v případě nehody
 2. Zelená karta + přehled zemí, kontaktní údaje pojišťoven
TEST VW Golf 1.5 TSI Evo DSG: Opravdu má spotřebu dieselu?

TEST VW Golf 1.5 TSI Evo DSG

Volkswagen dopřál motoru 1.5 TSI Evo Bluemotion řadu systémů, které dnes stále nejsou úplně běžné. Výsledkem má být zážehový agregát se spotřebou vznětového. Platí to i mimo laboratoře?

včera | Jan Mička | 58 příspěvků
Minitest Renault Twingo GT: Rošťák svázaný svou vlastní koncepcí

Renault Twingo GT (minitest)

Renault Sport si tentokrát v rámci své kúry GT posvítil na toho nejmenšího. Co přináší oproti standardní verzi?

14.  6.  2018 | Milan Lažanský | 9 příspěvků
TEST Toyota Yaris GRMN: Tryskomyš ze staré školy

Toyota Yaris GRMN

Co se stane, když do Yarisu namontujete kompresorovou osmnáctistovku Toyoty dodávanou pro Lotus Elise? Když je za tím Gazoo Racing, který staví auta pro Le Mans i WRC, tak možná tušíte.

12.  6.  2018 | Miro Mihálik | 9 příspěvků