Pokuty za přestupky v silničním provozu

Jak se řeší přestupky v silničním provozu, jakou pokutu můžete dostat. Na tyto a další otázky vám odpoví následující článek.
Pokuty za přestupky v silničním provozu
Většině řidičů už je patrně známo, že dnem 1. ledna 2001 vstoupil v platnost nový zákon (Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.), který upravuje pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Zákon nahrazuje dřívější právní úpravu (vyhláška MV č. 99/1989 Sb.) a odstraňuje tak dřívější pochybnosti právních expertů o ústavnosti pravidel silničního provozu, i když se (dle mínění autora článku) jednalo o debatu velmi pofidérní a byla vedena pouze snahou některých právníků zviditelnit se.

Jisté je tedy to, že došlo ke komplexní novelizaci pravidel silničního provozu a což možná není zřejmé na první pohled, také k novelizaci systému ukládání pokut a řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu. Zákon totiž obsahuje v části 5 změnu zákona o přestupcích. Asi nejpodstatnější je nové znění ustanovení § 22 zákona o přestupcích (viz tabulka níže) a finanční „ohodnocení“ chování řidiče. Je zde možno vysledovat jakýsi první pokus o „sazebník“ pokut. Asi někteří si pamatují  debatu nad bodovým systémem (budeme se mu věnovat někdy v budoucnu), který však dosud nebyl u nás zaveden a toto může být první pokus, jak se mu, alespoň z velké dálky, přiblížit.

Pokusme si nyní vysvětlit, jak probíhá řízení o přestupku podle nových pravidel:

Přestupky se i nadále řeší jednak na místě v blokovém řízení. Pokuta za obecný přestupek může dosáhnout 1000 Kč, pokuta za přestupek vyjmenovaný v zákoně (viz tabulka) pak výše uvedené u jednotlivých přestupků. Podmínkou pro řešení v blokovém řízení i nadále zůstává, že přestupek musí být spolehlivě zjištěn, pachatel musí s blokovým řízením a pokutou souhlasit a k projednání nepostačuje domluva. Pokud některá s uvedených podmínek není splněna, nastává řešení přestupku před správním orgánem. Proti rozhodnutí v blokovém řízení nelze podat řádný opravný prostředek (odvolání), pouze tzv. mimořádný opravný prostředek, který řeší nadřízený správní orgán (krajský dopravní inspektorát) . Již název sám říká, že se musí jednat o situace mimořádného charakteru. Napadnout lze pouze zákonem uvedená pravidla pro blokové řízení, rozhodně tedy nelze uplatňovat pouze běžný nesouhlas např. s výší uložené pokuty.

Pokud nelze přestupek vyřešit na místě (např. protože přestupce není přítomen nebo na místě nesouhlasí), přestupek je postoupen již nikoliv dopravnímu inspektorátu, ale okresnímu úřadu, který rozhoduje jako správní orgán I. stupně. Ten již může vyměřit pokuty vyšší (viz tabulka), takže řidič by měl takové řešení volit (má-li možnost) jen v případě, že si je poměrně jist tím, že nic nespáchal a pokuta je uložena neoprávněně. Na rozdíl od blokového řízení, proti němuž se nelze odvolat, v případě řešení před správním orgánem lze podat tzv. řádný opravný prostředek, tedy odvolání. Toto odvolání pak řeší (opět nově) krajský úřad, který vydá rozhodnutí o odvolání.

Nově platí, že řidiči již nelze na místě zadržet žádné doklady, potřebné k řízení vozidla (řidičský průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla). Naopak policie má právo zabránit v jízdě řidiči, pokud by pokračování v jízdě znamenalo ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nebo pokud lze mít důvodně za to, že vozidlo bylo odcizeno nebo není zaevidováno předepsaným způsobem nebo je v provozu na pozemních komunikacích užíváno pod jinou než přidělenou registrační značkou nebo bez registrační značky.

Je tedy zřejmé, že pravidla jsou poněkud jiná, avšak základní principy zůstávají. Na bodový systém si budeme muset ještě počkat.

Na závěr uvedu krátký příklad o tom, jak může vzniknout poměrně kvalitní „právní zmetek“. Jedná se o vysvětlení ke způsobu postihu řidiče, překračujícího nejvyšší dovolenou rychlost.

V nedávné době se vyskytla debata o uplatnění ustanovení, podle něhož řidič motorového vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním zákonem nebo dopravní značkou o více než 30 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec (jak zní přesná dikce zákona 200/1990 Sb., o přestupcích – ust. § 22 odst. 1 písm. a). Rozborem lze snadno dojít k tomu, že pokutovat podle uvedeného ustanovení lze pouze řidiče, který mimo obec jede přesně 140 km/h (90+50) nebo 180 km/h na dálnici (silnici pro motorová vozidla – 130+50) . Problém je v nešťastné dikci zákona (mělo být správně „více než 30 km/h v obci nebo o více než 50 km/h mimo obec“ nebo „více než 30 km/h v obci nebo 50 km/h mimo obec“. Přesto i zde lze pokutovat, tentokrát podle písmene e) uvedeného ustanovení („jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a), b), c) a d), poruší zvláštní zákon“). V tomto případě však již nelze uložit pokutu do 2000 Kč (na místě) nebo do 3000 Kč (ve správním řízení) ale jen do 1000 Kč (na místě) nebo do 2000 Kč (ve správním řízení) a uvedený přestupek se nepočítá pro potřeby vyslovení zákazu činnosti.

Uvedený příklad slouží jako důkaz toho, že zákony jsou často hrou se slovíčky a práce zákonodárce musí být přesná a kvalitní. Jinak vznikne výše popsaný „zmetek“, který se pak jen obtížně napravuje, resp. se musí hledat různá podpůrná řešení a zamýšleného cíle zákonodárce nemusí být dosaženo v plné míře.

Zanedlouho se budeme věnovat institutu zákazu řízení, který je již výrazným zásahem do práv řidiče a také si povíme pár slov o tom, co je to bodový systém a jak funguje.

Přestupku se dopustí ten, kdo
Maximální pokuta v blokovém řízení (od policisty)
Maximální pokuta při projednání okresním úřadem
Maximální hranice zákazu činnosti při projednání okresním úřadem
a) jako řidič motorového vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním zákonem[1] nebo dopravní značkou o více než 30 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec,
2000
3000
Do 6 měsíců tomu kdo se v období dvanácti po sobě následujících kalendářních měsíců dopustí tohoto přestupku více než dvakrát
b) jako řidič motorového vozidla poruší nesprávným způsobem jízdy zvláštní zákon1 tím, že
ba) nezastaví vozidlo na příkaz světelného signálu s červeným světlem "Stůj" světelného signalizačního zařízení nebo pokynu policisty "Stůj" při řízení provozu na pozemních komunikacích,
bc) předjíždí vozidlo na přechodu pro chodce nebo bezprostředně před ním nebo předjíždí vozidlo způsobem, který ohrozí protijedoucí řidiče nebo jiné účastníky silničního provozu, nebo předjíždí, jestliže se nemůže bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, nebo předjíždí, aniž má před sebou rozhled na vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,
bd) nedá při jízdě z vedlejší pozemní komunikace označené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě" na křižovatku přednost v jízdě vozidlům přejíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo vozidlům přijíždějícím zprava, nevyplývá-li přednost v jízdě z dopravní značky,
be) vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zvláštním zákonem1 zakázáno
c) orušením zvláštního zákona1 způsobí dopravní nehodu, kterou je povinen podle zvláštního zákona [1] neprodleně ohlásit policistovi,
5000
7000
Do 1 roku
d) se dopustí jednání uvedeného pod písmenem c) jako řidič vozidla hromadné dopravy osob,
10 000
Do 2 let
e)jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a), b), c) a d), poruší zvláštní zákon [1]
1000
2000
Nelze uložit

[1] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Fotografie na titulní straně: MV ČR

Přidat příspěvek

Nejnovější komentáře

TEST Volvo XC40 D4 AWD: Mistr prvního opojení

Volvo XC40 D4 AWD

Na rozdíl od modelů XC60 a XC90 je nové Volvo XC40 postaveno na platformě CMA, určené pro kompaktní vozy. Narostlo však do takových rozměrů, že jedna ze stálic nabídky může přestat dávat smysl.

17.  7.  2018 | Jan Mička | 29 příspěvků
TEST Škoda Fabia edition R5: Lehká ochutnávka možností

Škoda Fabia edition R5

Civilní edice sportovní Fabie R5 v mnohém naznačuje, jak dobrá by mohla být sériová malá ostrá škodovka. Přesto se nedá zcela vyhnout myšlence, že tohle je tak trochu promarněná příležitost.

15.  7.  2018 | Miro Mihálik | 20 příspěvků
Minitest Mazda MX-5 RF: Řidičská bohyně s kovovou čepicí

Mazda MX-5 RF (minitest)

Není to zdaleka poprvé, co Mazda pro legendární roadster MX-5 nabízí alternativu s pevnou střechou. Aktuální generace na to jde dost odlišně než předchůdci.

12.  7.  2018 | Milan Lažanský | 21 příspěvků