Kolektivní systém ELTMA obhájil autorizaci | ELT Management Company Czech Republic s.r.o.

ELT Management Company Czech Republic s.r.o.

Kolektivní systém ELTMA obhájil autorizaci

Kolektivní systém Eltma na základě žádosti a splnění všech zákonem daných náležitostí, obdržel 19.9.2022 oprávnění k provozu kolektivního systému pro skupiny pneumatik 1 až 5. Oprávnění je vydáno na dobu neurčitou a opravňuje společnost k zastupování výrobců a dovozců pneumatik v ČR, a to zcela dle Zákona o výrobcích s ukončenou životností 542/2020 Sb..

Kolektivní systém ve své žádosti prokázal splnění náročných podmínek, které zákon nově stanovil, a to hlavně širokou dostupnost míst zpětného odběru pneumatik, dostatečné informování konečných uživatelů o správném nakládání s opotřebovanými pneumatikami a také finanční a provozní stabilitu, kterou kolektivní systém prokazuje již od roku vzniku, tedy od roku 2016.

Kolektivní systém disponuje téměř 3 600 místy zpětného odběru, kam mohou koneční uživatelé bezplatně pneumatiky odevzdat. Sběrná síť se rozšířila v rámci plnění povinné dostupnosti také o městské a obecní sběrné dvory. Široká síť dopomohla k vysbírání bezmála 52 000 tun opotřebovaných pneumatik. Minimální úroveň zpětného odběru stanovená legislativou pro rok 2021 ve výši 70 % byla kolektivním systémem opět překonána – vysbíral téměř 83 % pneumatik, které jeho účastníci uvedli na trh. V roce 2021 přibylo rekordních 94 nových účastníků a ke konci roku jsme evidovali 182 společností, které se rozhodly plnit své povinnosti s jediným autorizovaným kolektivním systém, tedy v principu transparentnosti a nediskriminace, a v neposlední řadě řádně v souladu s legislativou. Kolektivní systém Eltma je jediný autorizovaný kolektivní systém, který zajistí všem výrobcům a dovozcům pneumatik plnění povinností daných legislativou.

Legislativní novinky pro dovozce pneumatik

Od roku 2021 je již pevně stanoveno, že každý výrobce či dovozce plnící buď individuálně nebo kolektivně musí mít jedno místo zpětného odběru v každé obci s pověřeným úřadem a městském obvodě statutárních měst. Je dále povinnost zřídit místo zpětného odběru i tam, kde výrobce či dovozce nemá v okruhu 10 kilometrů žádné místo, pokud o to obec požádá. Od roku 2022 musí povinné osoby vysbírat 80 % pneumatik, které uvedou na trh.

V rámci výše zmíněného zákona MŽP vydalo i Vyhlášku č. 16/2022, která nastavila mimo jiné přesné podmínky vedení informační kampaně pro všechny výrobce a dovozce pneumatik, a to co do rozsahu tak hlavně i vynaložených nákladů. Nově je třeba investovat minimálně 2 % z celkových ročních nákladů vynaložených na plnění povinností stanovených zákonem, a to přes stanovené informační kanály. Novou povinností pro individuálně plnící výrobce je složení kauce ve výši 20 % ročních nákladů. Kauce musí být držena na vázaném účtu a musí být složena již před uvedením výrobku na trh. Kolektivní systém musí vytvořit rezervu ve výši 50 % nákladů, a to do 5 let.

Pozor si nadále musí dávat prodejci, kteří nakupují od dovozce, který není registrovaný v seznamu povinných osob, který vede MŽP. V tom případě povinnosti tohoto dovozce přechází právě na kupujícího. Zpětný odběr zůstává na místech k tomu určených písemnou smlouvou bezplatný, a to bez ohledu na nákup zboží či služeb. Nesmí se na něj vázat žádné další poplatky. Zpětný odběr lze odmítnout pouze z důvodu obavy kontaminace provozovny či při pochybnosti, zda se jedná o konečného uživatele. Nemusí být také odebráno celé množství, pokud přesahuje kapacitu provozovny.

Nabízíme pomocnou ruku

Chápeme, že legislativa může být složitá a toto je jen hrubý výčet změn a povinností, které ze zákona vyplývají. Pokud máte nějaké nejasnosti či otázky, neváhejte se na nás obrátit. Kolektivní systém Eltma je spolehlivý partner s dlouhodobými zkušenostmi na trhu.

Společně vytváříme lepší svět. www.eltma.cz

Doporučujeme

Články odjinud