Bodový systém: kompletní přehled sankcí

Nový silniční zákon již brzy vstoupí v platnost a s ním i bodový systém sankcí za spáchané přestupky. Chcete-li mít dokonalý přehled o tom, jaké bodové, finanční či další postihy vám hrozí za jednotlivé prohřešky, určitě nepřehlédněte tento článek, přinášíme vám všechny potřebné informace.
Bodový systém: kompletní přehled sankcí

Připravili jsme pro vás kompletní přehled nového bodového systému a dalších sankcí, které plynou z novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Nový zákon bude uveden do praxe 1.7. letošního roku a v minulosti jsme se mu věnovali již mnohokrát (spoustu informací najdete v sekci Život řidiče). Dnes se zaměříme čistě na fakta, kompletní přehled postihovaných přestupků a odpovídajících sankcí vám jistě přijde vhod.

Přestupek/trestný čin podle ustanovení

Počet bodů

Pokuta/trest ve správním řízení

Zákaz činnosti

Bloková pokuta (Kč)

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

7

25 000–50 000

1 rok–2 roky

--------

(§ 22/1 e) bod 1)

Odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trest

Zákaz činnosti 1 rok–10 let

(§ 180d trestního zákona)

 

 

řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 ‰ nebo užitím jiné návykové látky

7

25 000–50 000

1 rok–2 roky

---------

(§22/1c))

Odnětí svobody až do tří let

§ 201 trestního zákona

 

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem

7

25 000–50 000

rok–2 roky

---------

(§ 22/1d) bod 1)

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není--li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

7

25 000–50 000

1 rok–2 roky

---------

(§22/1d) bod2)

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

7

25 000–50 000

1 rok–2 roky

---------

(§22/1d) bod 3)

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví

7

25 000–50 000

1 rok–2 roky

---------

(§22/1h)

Pro porušení tohoto ust. dosud chybí sankce – platí tedy § 11 a § 13 (pokuta do 1000 Kč nebo napomenutí

při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

7

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

---------

 

(§ 22/1k))

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem

6

10 000–20000

6 měsíců–1 rok

---------

(§ 22/1b))

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

6

5000–10000

6 měsíců–1 rok

---------

(§ 22/1f) bod7)

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

6

5000–10000

6 měsíců–1 rok

---------

(§ 22/1f) bod10)

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

6

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců

2500

(§ 22/1f) bod9)

(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

6

5000–10000

6 měsíců–1 rok

--------

(§ 22/1e) bod2)

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

5

5000–10000

6 měsíců–1 rok

--------

(§ 22/1a) bod1)

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4)

5

5000–10000

6 měsíců–1 rok

--------

(§ 22/1e) bod3)

řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti

5

5000–10000

6 měsíců–1 rok

--------

 

(§ 22/1e) bod4)

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec

5

5000–10000

6 měsíců–1 rok

---------

(§ 22/1f) bod2)

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu

5

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců

2500

(§ 22/1f) bod5)

(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky

4

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců

2500

(§ 22/1f bod 6)

(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje

4

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců

2500

(§ 22/1f bod 6)

(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

4

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců

2500

(§ 22/1f ) bod 6)

(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

4

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců

2500

 

(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

(§ 22/1f) bod8)

 

překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.

4

do 10000

6 měsíců - 1 rok

----------

(§ 23/1s)

řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu2) podléhá

4

5000 - 10000

6 měsíců – 1 rok

----------

(§22/1a)bod2)

řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena

4

5000–10000

6 měsíců–1 rok

----------

(§ 22/1a) bod3)

při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

3

Stejně jako § 22 odst. 1 písm. h)

 

 

(§ 22/1 j))

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

3

1500–2500

1 měsíc–6 měsíců

1000

(§ 22/1f) bod1)

(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku Zde zákaz činnosti uložit nelze (§ 22 odst. 9)

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec

3

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců

2500

(§ 22/1f) bod3)

(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

3

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců

2500

(§ 22/1f) bod6)

(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

3

1500–2500

-------

2000

(§ 22/1l))

překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu

3

do 10000

6 měsíců–1rok

------

(§ 23/1k))

řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilosti, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3‰

3

25000–50000

1 rok–2 roky

------

(§ 22/1c))

nedovolená jízda po tramvajovém pásu

2

1500–2500

-------

2000

(§ 22/1l)

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu

2

1500–2500

-------

2000

(§ 22/1l))

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

2

1500–2500

-------

2000

(§ 22/1l))

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

2

1500–2500

-------

2000

(§ 22/1l))

porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel

2

2500–5000

1 měsíc–6 měsíců

2500

(§ 22/1g))

 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec

2

1500–2500

-----------

1000

(§ 22/1f) bod 4)

nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km.h-1 

1

1500–2500

-------

2000

(§22/1l)

neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu

1

1500–2500

-------

2000

(§ 22/1l)

porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla

1

1500–2500

-------

2000

(§ 22/1l)

porušení povinnosti vyplývající ze značky „Zóna s dopravním omezením“, „Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“

1

1500–2500

-------

2000

(§ 22/1l)

porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou), porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29 – zákaz stání

1

1500–2500

-------

2000

(§ 22/1l)

neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením

1

1500–2500

-------

2000

(§ 22/1l)

neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy

1

1500–2500

-------

2000

(§ 22/1l)


V případě zájmu si můžete informace stáhnout ve formátu XLS zde (150 kB)

bazar

Nissan Juke 1,2
Rok výroby: 2017
Stav: nový vůz
Cena: 370 000 Kč
Renault Thalia 1,4
Rok výroby: 2006
Stav: 52 888 km
Cena: 60 000 Kč
Hyundai ix20 1,6
Rok výroby: 2011
Stav: 67 361 km
Cena: 216 000 Kč
Skoda Octavia 1,9
Rok výroby: 2005
Stav: 349 860 km
Cena: 73 000 Kč
Skoda Octavia 1,9
Rok výroby: 2006
Stav: 267 318 km
Cena: 90 000 Kč
Skoda Superb 2
Rok výroby: 2010
Stav: 159 691 km
Cena: 295 000 Kč
Nabídka dalších vozů
Test Renaultu Koleos: Druhý pokus je o dost lepší, ale není ozdob moc?

Renault Koleos

Tentokrát jsme se v naší recenzi zaměřili na druhou generaci Renaultu Koleos. Od předchůdce se vzdálil mílovými kroky.

17.  8.  2017 | Milan Lažanský | 4 příspěvky
Test Suzuki Ignis: Nejlevnější čtyřkolka boduje i tam, kde byste nečekali!

Suzuki Ignis

Naší recenzí tentokrát prošlo Suzuki Ignis - nejlevnější čtyřkolka na českém trhu.

13.  8.  2017 | Milan Lažanský | 34 příspěvků
Test ojetiny BMW Z4 (E85): Divoký design, ale také poctivá mechanika

Ojetina: BMW Z4

Příchod BMW Z4 způsobil po uhlazeném Z3 docela šok. Pod rozbouřenou karoserií se ale skrývá osvědčená technika. Na co si dát pozor?

12.  8.  2017 | David Rusol | 7 příspěvků