Bodový systém: kdy, co, za kolik

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která počítá se zavedením bodového systému, vyvolala v řadách řidičů značný rozruch. V dnešním článku přinášíme podrobnější informace včetně tabulek přestupků, bodů a pokut.
Bodový systém: kdy, co, za kolik

Bodový systém jsme na AutoRevue.cz zmiňovali několikrát. Návrh novely zákona si proklestil cestu vládou, nyní zamířil do parlamentu. Tam se novela zdrží, čeká se bouřlivá diskuse. Poslanci ODS například upozorňují na paragraf, díky němuž budou policisté opět odebírat řidičské průkazy. Lidovci připomínají, že návrh nemyslí na rodiny, které mají více dětí. Vadí jim, že by každé dítě muselo sedět ve speciální sedačce. Dalším se nelíbí sazby za jednotlivé přestupky.

Největší dohady se čekají okolo bodového systému. Martin Říman nesouhlasí s tím, aby přišel o řidičský průkaz člověk, který jednou za rok zvedne v autě telefon, zapomene svítit a jednou lehce překročí rychlost v obci. Za tyto drobnosti není možné vzít motoristovi na celý rok řidičák. Další otazníky visí nad stanovováním výše pokuty. Úředníci, kteří budou udělovat tresty za přestupky, budou moci rozhodovat o výši pokuty. Za to, že člověk usedne za volant bez řidičského průkazu, může dostat od 25 do 50 tisíc korun. To nahrává úplatným úředníkům.

Dvanáct bodů a dost

V jaké podobě zákon nakonec opustí Poslaneckou sněmovnu není jasné. Stejně tak není jasné, kdy poslanci novelu schválí. Ministr dopravy sliboval 1. červenec, toto datum však nevypadá reálně. Pokud novelu požehná parlament, následně Senát a prezident, začnou řidičům těžké časy. Zvednou se pokuty, za přestupky budou udělovány trestné body. Každý řidič začne s nulou, za každý přestupek (bude-li přistižen) obrdží trestné body. Ve chvíli, kdy jich nasbírá 12, mu příslušný obecní úřad odebere řidičských průkaz.

Po uplynutí doby zákazu řízení, kterou úřad posoudí podle nejzávažnějšího přestupku, bude muset řidič podstoupit doškolení a přezkoušení z odborné způsobilosti. Pokud testy projde, dostane řidičák zpět. Novela zákona vloží policistům do rukou vyšší pravomoci, narozdíl od stávající situace budou moci odebírat řidičské průkazy. Ukázněným řidičům budou za 12 měsíců bez přestupku odečteny dva body, začátečníkům se škrtne jeden bod. Minusový výsledek není možný, pokud bude mít řidič "konto" čisté, budou mu odečty k ničemu.

Novela zákona vyvolala značný rozruch v Poslanecké sněmovně, především pak mezi samotnými řidiči. Nejhlasitější protesty zaznívají z řad profesionálů, kterým bude hodnocení násobeno. Autoklub České republiky podporuje zavedení bodového systému, nicméně lituje faktu, že ze 116 návrhů organizace předložilo ministerstvo dopravy vládě jen osm. Okolo bodového systému existuje řada otázek, které souvisí s infrastrukturou, korupcí atd. Těmi se budeme zabývat později. Nyní vám předkládáme tabulku s přestupky, body a pokutami, jak jsou uvedeny v návrhu novely zákona.

Pokuty

Pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let
Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost zaviněnou požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky
Odmítnutí při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti podrobit se dechové zkoušce a lékařskému vyšetření
Řízení motorového vozidla, když řidič není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění
Způsobení dopravní nehody, při které dojde k usmrcení nebo zranění osoby
Řidič při dopravní nehodě, při které dojde k usmrcení nebo zranění, nezastaví neprodleně vozidlo nebo nenahlasí nehodu policistovi nebo opustí nedovoleně místo nehody nebo se na místo neprodleně nevrátí po poskytnutí nebo připolání pomoci nebo ohlášení do
Pokuta od 10 000 Kč do 20 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku
Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti bezprostředně po požití alkoholu nebo jiné návykové látky nebo po požití alkoholu nebo jiné návykové látky, kdy je ještě řidič pod jejich vlivem
Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč
Provozovatel vozidla nezná údaje o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení
Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku
Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu nebo není registrováno v registru silničních vozidel nebo užívá jinou registrační značku než přidělenou
Řízení motorového vozidla, pokud byl řidiči zadržen řidičský průkaz nebo není držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče nebo nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti podle zvláštního předpisu.
Překrokročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec
Pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč
Při řízení vozidla drží řidič v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více v obci a 30 km/h a více mimo obec
Nezastavení vozidla na signál nebo pokyn Stůj
Neumožní chodci na přechodu nerušené a bezpečné přejítí vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v přípapadech, kdy je povinen tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odb
Předjíždí vozidlo v případech, ve kterých je to zakázáno
Nedá přednost v přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen
Vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno
Porušením zákona způsobí dopravní nehodu, při které škoda zřejmě převyšuje částku 20 000 Kč
Při dopravní nehodě se škodou nad 20 000 Kč nezastaví neprodleně vozidlo , nebo neohlasí nehodu policistovi, nebo opustí nedovoleně místo dopravní nehody, nebo se na místo nehody neprodleně nevrátí po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení neho
Pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců
Takto ohodnocený přestupek spáchal řidič v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát
Pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč
Neoprávněné zastavení nebo stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené označením pro invalidy
 
Pokuty v blokovém řízení mohou vystoupat až do výše 10 000 korun s tím, že nemohou být uloženy v případech, u kterých může být uložen zákaz činnosti
 
Pro ridiče vozidel hromadné dopravy jsou v některých případech zvýšeny horní hranice pokut na dvojnásobek, pro řidiče těžkých nákladních vozidel na 1,5 násobek

Body

7 Bodů
Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky
Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem
Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby
Při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnu
Při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno
Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
6 Bodů
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem
5 Bodů
Řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu2) podléhá
Řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena
Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4)
Řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti
Překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.
Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu
4 Body
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec
Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu
Při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
Při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje
Ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
Porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel
Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového zařízení v ruce při řízení vozidla
3 Body
Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením
Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy
Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech škoda zřejmě převyšující částku 20 000 Kč
Při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech škoda zřejmě převyšující částku 20 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo n
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km.h-1 v obci nebo o méně než 30 km.h-1 mimo obec
2 Body
Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu
Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6
Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil
Nedovolená jízda po tramvajovém pásu
1 Bod
Neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu
Porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla
Porušení povinnosti vyplývající ze značky "Zóna s dopravním omezením", "Obytná zóna"nebo "Pěší zóna"
Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou a porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou)
Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km/h
TEST BMW X4 M40d/240 kW: Začnu mít konečně rád crossovery?

BMW X4 M40d

Projet se v nejvýkonnější naftové X4 někde na riviéře, prskali bychom nad jejím podivným designem. Když ale máte na silnicích kalamitu a objevíte její zábavně naladěnou čtyřkolku, máte Vánoce i v únoru.

včera | Miro Mihálik | 17 příspěvků
Minitest Škoda Superb 1.5 TSI ACT DSG: Je to o úhlu pohledu

Škoda Superb 1.5 TSI ACT (minitest)

Nový motor, stejný výkon. Změnila se nějak základní Škoda Superb s jednotkou 1.5 TSI?

15.  2.  2019 | Vladimír Kadera | 89 příspěvků
TEST Škoda Kodiaq RS 2.0 TDI/176 kW: Dává smysl, jen trochu jiný

Škoda Kodiaq RS 2.0 TDI/176 kW

Při hodnocení Škody Kodiaq RS velice záleží na přístupu „pozorovatele“. Pokud vůz budete brát jako sportovní SUV, zřejmě vám brzy dojdou argumenty. V nabídce však rozhodně není nadbytečný.

12.  2.  2019 | Jan Mička | 85 příspěvků